Schriftelijke vragen KERN uitbetaling TOZO

geplaatst in: Uncategorized | 0

Naar aanleiding van een bericht op de site MaasduinenCentraal over de trage afhandeling van de aanvragen van ondernemers in het kader van de TOZO regeling heeft KERN onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college:

Aan het college van B & W,

KERN heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht ‘Steun aan ondernemers laat op zich wachten’ dat verscheen op Maasduinencentraal.

Ondernemers wachten nog steeds op de uitbetaling van de TOZO of een andere regeling. KERN is van mening dat er urgentie is bij deze uitbetaling dan wel het verstrekken van een voorschot. Ondernemers maken onze dorpskernen leefbaar en bieden veel van onze inwoners een baan. KERN stelt daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het met KERN eens dat door te late uitbetaling van de TOZO-regeling veel ondernemers in financiële problemen kunnen komen, of al gekomen zijn?

2. Hoeveel ondernemers hebben inmiddels TOZO aangevraagd en hoeveel ondernemers hebben een aanvraag ingediend voor andere regelingen (o.a. lening bedrijfskapitaal)?

3. Hoeveel aanvragen zijn er tot nu toe uitgekeerd aan ondernemers in gem. Bergen en hoeveel ingediende aanvragen zijn nog niet volledig beoordeeld?

4. Hoeveel aanvragen zijn tot nu afgewezen, wat was de reden van afwijzing (graag ontvangen wij een geanonimiseerd overzicht hiervan)?

5. Zijn alle positief getoetste aanvragen binnen de gestelde termijn verstrekt of is in ieder geval een voorschot uitgekeerd?

6. Hoe vaak is tot nu toe een voorschot uitgekeerd?

7. Als de gestelde termijn niet gehaald wordt, waarom is dit dan het geval en wanneer denkt het college dan alle aanvragen wel binnen de gestelde termijn te hebben beoordeeld en uitgekeerd of in ieder geval een voorschot van de regeling te hebben uitgekeerd aan de ondernemers?

8. Wat gaat het college doen om de uitbetalingen dan wel een voorschot voor de ondernemers te versnellen. Is het college bereid om extra menskracht in te zetten voor deze werkzaamheden, om hoeveel FTE gaat het, als er extra menskracht wordt ingezet?

9. In hoeverre komen (welke) ander werkzaamheden van de ambtelijke organisatie in de knel door het verwerken van de aanvragen?

KERN kijkt uit naar de beantwoording van onze vragen in de daarvoor gestelde termijn.

Namens Fractie KERN ,

Frans Camps