Begrotingsbeschouwing 2023

geplaatst in: Uit de raad | 0

Op dinsdag 8 november is in de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar behandeld. KERN heeft in reactie op deze door het college gepresenteerde begroting bij monde van onze fractievoorzitter Frans Camps onderstaande begrotingsbeschouwing gegeven.

Daarnaast hebben we drie amendementen ingediend. Een amendement betrof het verdubbelen van de gemeentelijke bijdrage aan de Vincentiusstichting, de Voedselbank en de Goederenbank. In een tweede amendement vroegen we om het krediet dat bestemd is voor het aansluiten van externe partijen aan het Energielandgoed te schrappen en te herbestemmen als startkapitaal voor de broodnodige opknapbeurt van de straten in het Bargapark. Als laatste hebben we een amendement ingediend om de gemeentelijke vrachtwagen niet te vervangen door een nieuwe dieselgestookte versie, maar door een elektrisch aangedreven model. Niet alleen over energietransitie praten, maar ook de daad bij het woord voegen als het erop aankomt!

Zoals bijna gebruikelijk kregen we geen meerderheid voor deze amendementen.

Voorzitter:

Om te beginnen een woord van dank aan de ambtenaren die het werk verricht hebben bij het maken van deze programmabegroting.

De wereld is in de greep van de oorlog in Oekraïne, de effecten hiervan zijn duidelijk merkbaar. Inwoners met een smalle beurs kampen met de kosten voor energie, de dagelijkse boodschappen worden steeds maar duurder, sta je met de auto bij de pomp om te tanken dan is dit een aanslag op je portemonnee. Corona lijkt op zijn retour, gelukkig kunnen we elkaar weer echt aan kijken tijdens deze begrotingsbeschouwing.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben de inwoners van onze gemeente zich duidelijk uitgesproken, de lokale partijen verdubbelden hun zetelaantal van 3 naar 6 zetels. De coalitiepartijen kregen een fikse afstraffing. Het bevreemdt KERN nog steeds dat de coalitie de stem van de inwoners genegeerd heeft. De coalitie kiest voor continuïteit en zet hun ongewenster beleid voort in dezelfde samenstelling. De VVD is nog maar een partij in de marge met één zetel in de raad. Ongegeneerd neemt ze deel aan de coalitie en laat een wethouder op het pluche plaatsnemen, dat deze wethouder niet in de gemeente Bergen woont en ook niet van plan is dit te gaan doen, deert de VVD niet. De inwoners van de gemeente Bergen zullen verbaast en teleurgesteld zijn dat de winnaars van de verkiezingen zonder enige vorm van overleg in de oppositie zitten. KERN kijkt nu al uit naar de verkiezingen in 2026!

Dit college wil weer terug naar het idee van de maakbare samenleving van de vorige eeuw maar deze keer met de gemeente niet alleen als overheid, maar ook als ondernemer.

We houden ons bezig met actieve grondpolitiek, we kopen gronden voor woningbouw, we kopen gronden om onze energievoorziening veilig te stellen en we kopen gronden om natuur aan te leggen en natuur inclusief te gaan boeren.

Veel van deze plannen worden gefinancierd met veel subsidie en nieuw geld (Regiodeal). Dat we daarmee de inflatie en indirect dus de armoede aanwakkeren staan we niet bij stil.

Wat betreft de woningbouw: We zijn blij dat er eindelijk vaart wordt gemaakt met bouwplannen van woningen voor alle doelgroepen binnen onze gemeente. KERN hamert hier al jaren op. Uit onze gesprekken met betrokkenen ontstaat echter het gevoel dat niet elk plan gelijk en met dezelfde urgentie beoordeeld wordt. Wij kunnen dit niet voldoende controleren en projectontwikkelaars haken teleurgesteld af. Het ontbreekt aan een transparant afwegingskader.

Wat betreft de energievoorziening: Het streven om in 2030 energieonafhankelijk te worden vinden we nog steeds een bizar streven. Het heeft totaal geen zin om als kleine gemeente energie-onafhankelijk te zijn en de datum is naar onze mening sowieso niet realistisch. De tijdslijn bij het energielandgoed komt steeds meer in gedrang o.a. door de onteigeningsprocedure, het beroep bij de Raad van State, de weerstand tegen het kabeltracé en een steeds verder uit het zicht rakende businesscase. En dan te bedenken dat een coalitiepartij (PK) anderhalf jaar geleden al een werkvergadering wilde beleggen over de toekomstige winstbesteding.  

Om nu €120.000,– beschikbaar te stellen voor een visie om strategisch de regie te houden op ontwikkelingen rondom het Wellsmeer kan KERN niet in meegaan. Daarvoor zijn de plannen te vaag. Bovendien worstelen de ondernemers in Tuindorp inmiddels met hun eigen voorbestaan. KERN stelt voor om deze €120.000,– te besteden aan de wegen in het Bargapark, deze verkeren nu in een deplorabele toestand. KERN roept het college op om in gesprek te gaan met de inwoners van het Bargapark om samen een plan van aanpak te maken.

Het zou beter zijn als we als gemeente het goede voorbeeld geven bij de energietransitie en in ons machinepark een elektrische vrachtwagen aanschaffen in plaats van een diesel gestookte. Duurder in aanschaf maar op den duur goedkoper in gebruik, zowel financieel, milieutechnisch en voor de gezondheid van onze buitendienstmedewerkers.

Om natuur-inclusieve landbouw te bevorderen is op zich een goed streven, maar het is de vraag of hier een taak is weggelegd voor de gemeente. Het is complexe materie omdat de definitie alleen al discussie geeft, het verdienmodel voor de boer is niet duidelijk en overheden op alle niveaus houden zich er mee bezig. De HAS is schijnbaar al bedankt voor hun inbreng om dat ze te traditioneel denken. Nu mag een adviesbureau er de tanden in zetten. Inmiddels is er de nodige ongerustheid onder de boeren over alle natuur- en pachtplannen van de gemeente, mede door hun grote afhankelijkheid van de gemeente. Boeren zijn ondernemers die niet aan het infuus van de overheid willen hangen.

Het college heeft onlangs brede steun gevraagd voor het realiseren van een crisisnoodopvang voor asielzoekers. KERN is niet tegen de opvang van asielzoekers. De locatie van het oude zwembad is hiervoor echter niet geschikt. Inwoners hebben dit heel duidelijk gemaakt tijdens een informatieavond. Het college heeft alle middelen aangewend om deze locatie er doorheen te drukken. Inwoners zijn tijdens het korte proces tot verwezenlijking voor de gek gehouden en geschoffeerd tijdens het inspreken in de diverse vergaderingen. De QuickScan die nodig is voor de vergunning van de provincie in het kader van de Wet Natuur Bescherming werd gemaakt door een partij waarbij onafhankelijkheid ter discussie gesteld kan worden. Bij de berekening van de stikstofdepositie werden niet alle gegevens ingevoerd, waardoor de uitkomst niet in overeenstemming is met de werkelijke depositie. Stuitend hoe er met onze inwoners wordt omgegaan en hoe de regels worden opgerekt als het de overheid betreft.

Een nieuwe verbouwing van het gemeentehuis zou beter uitgesteld kunnen worden, er zijn onzekerheden over het thuiswerken op termijn. Het zou ook van echte bestuurlijke moed getuigen als de ogen niet gesloten worden voor het oppakken van het herindelingsadvies, een dure verbouwing van het gemeentehuis is dan overbodig en de financiële middelen kunnen zinvoller besteed worden voor onze inwoners.

De gemeente Bergen blijft burgers en ondernemers te pas en onpas dreigen met dwangsommen. De meeropbrengst bestuursdwang bleek in de bestuursrapportage die we in oktober hebben vastgesteld ruim €31.000,– te zijn. Het wordt de hoogste tijd dat bestuurders in onze gemeente meer in gesprek gaan met inwoners, dan ze af te straffen.

De exploitatie van onze gemeenschapshuizen komt onder druk te staan t.g.v. de voorbije Coronacrisis en de stijgende energielasten. KERN vindt dat hier passende en evenredige aandacht naar uit moet gaan, zodat deze voorzieningen als belangrijke schakel voor de leefbaarheid in de dorpen kunnen blijven voortbestaan.

In het coalitieprogramma is het volgende opgenomen: Uitgangspunt is dat elk dorp in onze gemeente beschikt over een goed functionerende multifunctionele accommodatie. Nader onderzoek ten behoeve van Den Asseldonk in Nieuw Bergen wordt uitgevoerd. Hierbij wordt bezien of en op welke wijze verplaatsing gerealiseerd kan worden. KERN zou graag zien dat er middelen ingezet worden voor een nieuw zwembad in Bergen, dit past bij positieve gezondheid en de gezondste regio, KERN hoort vaak van inwoners dat ze dit ook graag willen. Er wordt nu voorgesteld om €25.000,– beschikbaar te stellen voor een onderzoek verplaatsing Asseldonk. Het idee is om op deze plek woningen te realiseren. KERN vindt dat dit geld beter besteed kan worden om te onderzoeken waar een zwembad in de gemeente Bergen gerealiseerd kan worden. In samenwerking met de Kunst- en Cultuurcoach en het dorp Aijen moet er wat KERN betreft ook een oplossing/voorstel komen voor een gemeenschapsaccommodatie in Aijen, voor al hun culturele dorpsactiviteiten, zoals het schuttersgilde, carnaval en de Köpkesmert en als uitvalsbasis bij hoog water.

Het sociale hart van Bergen klopt door de initiatieven van bijvoorbeeld de Vincentiusvereniging, goederenbank en voedselbank. Wij stellen voor de broodnodige gemeentelijke bijdrage hieraan voor de komende 3 jaar te verdubbelen.

De gemeente reserveert geld voor een jongerenwerker en straatcoaches. KERN vindt dat er een deugdelijk plan moet komen, zodat onze jeugd het weer “fijn” gaat hebben in de gemeente Bergen en dat ouderen onbezorgd van hun oude dag kunnen genieten. De gemeente moet hierbij faciliteren en realiseren waar nodig. Dorpsraden kunnen een belangrijke gesprekspartner worden als ze serieus genomen worden.

Onze solvabiliteitsratio is in de loop der jaren dramatisch gezakt en we bevinden ons inmiddels in de meest risicovolle categorie, dit zal de komende jaren ook zo blijven lezen we in de meerjarenprognose. Het college geeft aan dat meevallers de komende jaren zullen worden toegevoegd aan de algemene reserve, om hiermee de solvabiliteit te verbeteren. KERN heeft grote zorgen over onze financiële positie met een college dat een onweerstaanbare drang heeft om grond te kopen; een onderneming als het ELWM te realiseren; Seurenheide te ontwikkelen tot een serieuze concurrent van de plaatselijke horecaondernemers; het ontwikkelen van de Oostplint bij Mosaïque; natuurgond te kopen; participant te zijn bij het natuur inclusief boeren; den Asseldonck te vervangen door een nieuwe gemeenschapsaccomedatie; een wegenonderhoudsplan dat door achterstallig onderhoud zijn weerga niet kent; en ga zo maar door. Het failliet van onze gemeente kan zomaar snel in zicht komen. Het gevolg zal zijn dat onze inwoners door belastingverhogingen de onderneming Bergen BV zal moeten financieren.

KERN zal niet zijn goedkeuring geven aan een begroting waarin een wazig beleid zonder concrete plannen maar wel met de vraag naar euro’s niet veel goeds voorspelt voor onze inwoners.